از چشـــــــــــــم یا آسمان

 

فرقی نمــــــــــــــی‌کند

باران وقتی بر زمین افتاد

دیگر باران نیستـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         دهکده ی غم