رفتی اما دوست دارم تا ته عمرم.همه چیزو ÷اک کردم دوست نداشتم ناراحتت کنم.اما میدونی از دلم پاک نمیشی حتی اگه از پیشم بری.جواب اون میلی که زدم رو بهم بده.

تو با خودت کنار بیا بعدا جوابمو بده؟!!!!

دوست دارم حداقل به بلاگم سر بزنی برام نظر بزاری.