وای که دلم چقدر تنگ شده واسه گذشته.این تنهایی سرویس کرده منو