می رسد روزی که بی من روزها را سر کنی
می رسد روزی که مرگ را باور کنی

می رسد روزی که تنها در کنار قبر من
شعر های کهنه ام رامو به مو از بر کنی