هر وقت خواستی بدونی کسی دوست داره

تو چشماش زُل بزن

تا عشق را تو چشماش ببینی،

اگه نگات کرد

عاشقته،

اگه خجالت کشید،

بدون برات میمیره،

اگه سرشو انداخت پایین و یک لحظه رفت تو فکر،

بدون که بدون تو میمیره

و اگر سرشو انداخت پایین و خندید و حرفو عوض کرد

بدون که اصلا دوست نداره