یکم بخند!

بدون شرح!
 

به‌به، چه خوشکل شدی امشب..!
 =======

صدات نمیاد؛ بلندتر عرعر کن..!

======

به نظرت اگه یه سگ بره باشگاه چه شکلی میشه؟

======

اگه ماهواره آزاد بشه...