میگن شیشه ها احساس ندارن ولی وقتی رو شیشه بخار گرفته نوشتم دوستت دارم ...
شیشه آرام گریست !