خواب دیدم در آغوشتم....

کاش تا آخر عمرم بشوم خواب ترین ...

...

دستم


به سمت تلفن می‌رود و

باز میگردد


چون کودکی که به او گفته‌اند


شیرینی روی میز


مال مهمان‌هاست


...

حال همه ما خوب است

اما تو باور نکن

دیدار ما همان ساعت نا معلوم دلنشین


هوایـــــــــــــــــــــ ــــت را گم کرده ام

کمی "هــــــــــــــا" کن...
 

...
ف ی ل ت ر

کرده است

دل را

درد !

ببین

بــــــــــاز نمی شود!کسی هست آغوشش را،

شانه‌هایش را

به من قرض بدهد .!

تا یک دل سیر گریه کنم؟!

بدون هیچ حرف و سوال و جواب و دلداری و نصیحتی؟