آغاز من ،

پایان تو بود

 چه تجربه سختی بود

 دل‌کندن از گرمای دستان تو

 هنوز در دستانم

جا مانده‌ی 

  حرارتیست

 که یاد آور کلمه سخت

 خداحافظیست!