در سکوت دادگاه سرنوشت

عشق بر ما حکم سنگینى نوشت

گفته شد دلداده ها از هـم جدا

واى بر این حکم و این قانون زشت