مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید.شوهر خوب مگر گیر کسی می اید.

(خواهر حافظ..)