از خدا پرسیدم دوست داری بندگانت چه بیاموزند؟ گفت:بیاموزند که انها نمیتوانند کسی را وادار کنند عاشقشان باشد بیاموزند که انسانهایی هستند که انها را دوست دارند اما نمی دانند که چگونه عشقشان را ابراز کنند.