ماچ ماچ ماچ ماچ ... فکر بد نکن زبونم بند اومده خواستم بگم ماچاکریم.

فرستنده : آرمان 0816***0937

..........................................................

. یه سوال جنسی داشتم؟
؟
؟
؟
؟
؟
جنس دلت چیه که اینقدر مهربونه!!؟؟

فرستنده : 3350***0936

..........................................................

S/9> >/> jI >|> SI

فارسیه

با دقت بخون

نوشته :

ای داد از درد دوری

فرستنده