زندگیـ نــــــــــه امروز

ونـــــــــــه فرداستـــــــــ

بلکه همینـ لحظه در گذر استـــــــ