الان5ماه شده که رفتی اما هر شب به تو فکر میکنم.هر شب...!!!!!!!

بازم به خودت اجازه میدی تنهام بزاری