ببخشید دوستان تازه فهمیدم  وبلاگ من فیلتر شده.

تو فکرشم یه خاکی تو سرم بریزم.