ای خدا خیلی اعصابم خورده

نمیدونم چی بکم ولی

نمی تونم حرفامو تو کلمه توصیف کنم

چرا اینطوری میشه!!!!!!!!!

چرا فقط من؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا بهم گیر نده !!خیلی خسته هستم

به کلاغــــها بگویید:
قصه ی من
اینجا
... تمام
شد،

یکی......
بود و نبود مرا با خود برد...!!!

قصه ی من اینجا تمام شد...!