ببیـــــــن

من هم

مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها

از تو یـــــادگاری دارم

ولــــی

یــــادگـــاری من

با بقیه فــــرق دارد

یــــــادگــــــاری مــــن

از تو

ســــینه ای پر از درد اســـــت ...
مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم

حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری

لعنتی !!!
خیلی وقت است که "بی تابم"

دلم تاب میخواهد

و یک هل محکم

که دلم هـــــری بریزد پایین

هرچه در خودش تلنبار کرده!!
بـــه زِنــــدگـــیـــم پــــوز خـــــنـــد نـــزن ؛

روزی کــســـی را داشــتـــم

کــه بـــا تـَـمــامِ وجــود صِــدایــم مــیــکــرد..

"عـــشــــق "
جا گذاشتی . . . !

رد خاطراتت را جا گذاشتی

مال ناراضی از گلوی ما پایین نمیرود

بیا برش دار..........!

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه کردن ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ، نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم و به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم، هر جا که باشی...
دوست داشتن را با تمام وجود یادش دادم...


ولی او رفت..


و امتحانش را به دیگری پس داد..

شما هم داشتید از این شــاگــردهـــا ؟این روزها

هوای مرا نداری ،

خفه نمیشوی ؟ بی هوای من !

دختر همسایه

موهای عروسکــــ ـــم را کند

باد

بادبادکـــَـ ــــم را برد!

تـــــــ و اما

چه ها نکردی با دلــــَــ ـــم ... !
یاد گرفتـــه ام

انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ...! 
خسته ام… از تـــــو نوشتن…!

کمی از خود می نویسم

این “ مـــنــم ” که،

دوستت دارم…!
اکنـــوטּ بخـــوآهمت کـــﮧ چــﮧ بشـــَود .. ؟؟

آטּ روزهـــآ کــﮧ مشتــرک ِ مـــُورد ِ نـــَظر بــودے ،

هیچــوقت در دســــترَس نبــودی .. !

چــﮧ بـــرســَد الــآטּ ..

کــﮧ نـــﮧ مـــُشتـــَرکــے ،نـــﮧ مورد ِ نــــَظر ..
تـو چـه میفـَهمی از روزگـآرم.. از دلتـَنگی ام

، گـآهی بـﮧ خـُدا الـتــمـآس میکُنــَم

خوابــَت را ببینــَم، میفـَهمی

فقـط خوابـــَترا...
.