خدایا هر کس بیادم هست بیادش باش

اگر کنارم نیست کنارش باش

اگر تنهاست پناهش باش

واگر غمی دارد غمخوارش باش