کسی درد خندیدنم را نفهمید
و از ریشه پوسیدنم را نفهمید
همان اول راه او از من جدا شد
که به بیراهه پیچیدنم را نفهمید
زمین و زمان پشت سر میزد اما
کسی بر زمین خوردنم را نفهمید
چنان نرم و آهسته در خود شکستم
که حتی ترک خوردنم را هم نفهمید

**********************************************************

یه نفر...

یه جایی...

تمام رویاهاش تویی...

وقتی که به تو فکر میکنه...

احساس میکنه زندگی واقعا با ارزشه...

پس هر وقت دلت گرفت...

این حقیقت رو به خاطر داشته باش...

یه نفر...

یه جایی...

بیقرارته...

***********************************************************

شوق من رفت...
برای همیشه
از آیندم می ترسم
هر ثانیه ای که از این زندگی می گذره
ترس من بیشتر می شه.من از فردای خودم می ترسم
جدایی از عشقم سخت بود ولی ممکن..
عشق من
امیدوارم با هر کسی که باشی
زندگیت بدون غم باشه
ولی زندگی من...
شاید دیگه کسی منو ندید
شاید دیگه زنده نباشم تا کسی منو نبینه
اگر هم دید
شاید دیگه نازی سابق نباشم.
نازی عاشقه ولی تنهاست..
من به عاشق بودنم افتخار می کنم
فکر می کردم لیلی و مجنون افسانه بود

لحظه لحظه ی زندگیه من پر از غم بود
و غم های من تمامی ندارد...
پس مرهم درد دل من مرگ است
چه بهتر که به این زندگی پایان دهم
و این است پایان زندگیه یک دل شکسته...


به نظر شما نانی منو دوست داره؟