چشمانم همیشه منتظرند که ببینند، لبخند میزنی و می آیی!

 

امّا هیچگاه تحقّق نمیپذیرد و من آشفته تر میشوم!

گوشهایم همیشه منتظرند که بشنوند، مهربانی و میخوانی!

امّا هیچگاه تحقّق نمیپذیرد و من آشفته تر میشوم!

گیسوانم تشنه نوازش توست و تو دریغ میکنی و من تشنه می مانم!

کاش میدانستم که می خواهی یا نمی خواهی!

کاش میدانستم که می خواهم یا نمی خواهم!

نمی دانم، نمی دانی!!!

کاش دیر نشود! کاش پشیمان نشوی! کاش پشیمان نشوم!

قاه قاه خنده ات، های های گریه نشود!

من نمی خواهم!

با تمام تشنگی ام!