از آن دل دردمند گفتم اما......از طعنه و نیش خند گفتم اما........می خواستم از غربت تو دم بزنم........از شیر درون بند گفتم اما...........

 

تا فاطمه است و جگر سوخته او ............ با داغ دل لاله کسر کار ندارد