می گن خدا ابر رو به گریه در میاره تا گل بخنده پس هر وقت بارون اومد یادت نره بخندی
هنوز گوشم از گفتگوی بی گریه مان گرم بود!