حقیقت تلخیست ....

اینکه عاشق او باشی

و کشفیات ذهن معشوقت

تنها به چهار راه پیکرت ختم شود!