وقتی از کسی که دوستش داری هیچ خبری نیست خوشحال باش، چون حتما حالش
خوبه و همه چیز رو به راهه که از یادش رفتی.!!!