دلگیرم.....نه به خاطر اینکه رفته ای....نه......دلگیرم از تمام دوست دارم هایی که گفتی ولی نداشتی........

هستی کاش فقط 1بار به حرفم گوش میدادی

دی 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست