تنهایی ...

تنهایی را دوست دارم دارم زیرا بی وفا نیست

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست

تنهایی را دوست دام زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا ...

در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد...

/ 2 نظر / 6 بازدید
رضا

نيست رنگي که بگويد با من اندکي صبر سحر نزديک است هر دم اين بانگ برارم از دل : واي ، اين شب چقدر تاريک است !

رها

[متفکر]