نفس های تو

 

هوای مُــــــــــــــــردن
بیخ گوــــــــــــش من استـ
همانجـــــــــــــــــــــــــایی که روزی
رد نفسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای تو بود

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
samira

عــــــــــالی عزیز دلم میتونی بهترم بشه عزیز